Zadzwoń: +48 791 555 909

Napisz: sprzedaz@vetiss.pl

Regulamin Ankiety

0Regulamin Ankiety z nagrodami (dalej: Regulamin)

 

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Ankiety jest Vetiss sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, NIP: 7010619503 – zwane dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania Ankiety, polegające na wypełnieniu Ankiety oraz przyznaniu nagród.

B. Uczestnicy Ankiety

1. W Ankiecie mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy portalu vetiss.pl, którzy są lekarzami weterynarii posiadającymi Numer Prawa Wykonywania Zawodu lub lekarze uczestniczący w wydarzeniach, w których bierze lub organizauje Vetiss.
oraz posiadającymi aparat USG lub planującymi zakup aparatu USG.

2. Każdy Uczestnik może brać udział w Ankiecie tylko raz W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego podanego konta.

3. Ankieta wypełniona nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględniana.

4. Wzięcie udziału w Ankiecie jest jednoznaczne z akceptacją jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

C. Czas trwania Ankiety

Ankieta organizowana jest w terminie: 04.02.2017 do 31.12.2017 (dalej: Czas Trwania Ankiety).

D. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Ankiety, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wejdą Krzysztof Szulc, Maciej Gad. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

E. Nagrody

1. Przewidziane są następujące nagrody:

Każdy Uczestnik Ankiety otrzyma Pendrive Konsultacyjny Vetiss - pendirve Kingstone 8 GB. Pośród Uczestników Ankiety rozlosowane zostaną Nagrody Główne:

  • Voucher na warsztaty USG o wartości 1000 zł– losowanie odbędzie się w czerwcu 2017.
  • Voucher na warsztaty USG o wartości 500 zł– losowanie odbędzie się we wrześniu 2017.
  • Voucher na warsztaty USG o wartości 500 zł– losowanie odbędzie się w grudniu 2017.

2. Uczestnikom Ankiety nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród.

3. Uczestnikom Ankiety nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Ankiety z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5. Zadaniem Uczestników Ankiety jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

6. Organizator Ankiety zastrzega sobie prawo do publikowania zbiorczych wyników ankiet.

7. Po wyczerpaniu liczby Nagród Głównych, nie będą one dalej przyznawane.

F. Ogłaszanie wyników i odbiór nagród

1. Po zakończeniu Czasu Trwania Ankiety, spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych Ankiet, Komisja Konkursowa wylosuje Laureatów.

2. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą mailową. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami pod numerem telefonu i mailem, które zostały podane podczas rejestracji w portalu vetiss.pl.

3. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego Laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt 2 powyżej.

4. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Laureata, Komisja Konkursowa wylosuje kolejną osobę.

5. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom Ankiety drogą pocztową lub pocztą w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez Laureata wiadomości mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.

6. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

G. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

3. W celu odebrania Nagrody, Laureat powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Ankiety. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażania zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania Nagrody takiemu Laureatowi.

4. Wszelkie reklamacje związane z Ankietą należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Ankietą najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Ankiety. Reklamacje związane z Ankietą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Ankiety, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b. Nie doręczenie/przekazanie Uczestnikowi Nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

c. Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług

internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez

Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

7. Zgłaszając swój udział w Ankiecie i biorąc w niej udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Ankiety i wyraża zgodę na jego treść.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu Ankiety są wyłączną podstawą prowadzenia Ankiety, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

9. Niniejszy regulamin Ankiety jest dostępny do wglądu na stronie www.vetiss.pl.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Ankiety, w tym treści niniejszego Regulaminu Ankiety w trakcie trwania Ankiety.

Pani Doktor/Panie Doktorze,
proszę zostaw kontakt w sprawie zakupu aparatu USG.