Zadzwoń: +48 791 555 909

Napisz: sprzedaz@vetiss.pl

Regulamin Atlasu USG Online

Regulamin Atlasu USG Online

§ 1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Atlasu USG Online dostępnego na Portalu Vetiss pod adresem www.vetiss.pl (dalej: „Atlas”). 
 2.  Właścicielem Atlasu jest VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010542798, REGON 363576233, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598122  (dalej „Administrator Portalu”).
 3.  Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności w Portalu VETISS”, dostępnym na Portalu. Administrator Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych pomiędzy Użytkownikami Atlasu. 

 

§ 2

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Atlasu USG Online.
 2. Atlas – interaktywny Atlas USG będący zbiorem zdjęć i filmów USG
 3. Administrator Atlasu - VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010542798, REGON 363576233, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598122

 

§ 3

Opłaty za korzystanie z Atlasu

 1. Do korzystania z Atlasu USG uprawnia bezpłatny Voucher.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do użytkowania Atlasu

 1. Warunkiem  korzystania  z Atlasu  jest spełnienie  wymagań,  o których  mowa w niniejszym  paragrafie. Wymagania  techniczne  dotyczące  korzystania  z Portalu  są następujące: 
  a.  Dostęp do sieci  Internet. 
  b.  System  operacyjny:  Windows  XP lub nowszy,  Mac OS. 
  c.  Przeglądarka  internetowa:  Microsoft  Internet  Explorer  8.0 lub  nowszą,  bądź Google Chrome  28 lub nowszą  bądź Mozilla  Firefox  22 lub  nowszą  bądź Safari  3 lub  nowszą; 
  d.  Włączenie  JavaScript  w przeglądarce  internetowej.
 2. Administrator  Atlasu  nie  zapewnia  warunków  technicznych  wskazanych  w ust. 1 i 2 powyżej.  Użytkownik  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z zapewnieniem  warunków technicznych,  o których  mowa w zdaniu  poprzednim  (w szczególności  koszty  dostępu do sieci  Internet).

§ 5

Zgłaszanie reklamacji i uwag

 1. Reklamacje i uwagi  wynikające  z nieprawidłowego  działania  Atlasu  należy  składać poprzez przesłanie  wiadomości  e-mail  na adres poczty  elektronicznej  pomoc@vetiss.pl lub w formie  pisemnej  na adres siedziby  Administratora  Atlasu.
 2. W wypadku,  gdy treść reklamacji  jest czytelna,  Administrator  Atlasu dołoży  starań, aby rozpatrzeć  reklamację  w terminie  14 dni od daty jej otrzymania  wraz ze wszystkimi  wymaganymi  przez  Administratora  Portalu  informacjami.  Odpowiedź zostanie  przesłana  na adres Użytkownika podany w Portalu  lub przekazana  w innej  formie.
 3. W przypadku  Użytkowników  będących  konsumentami  brak rozpatrzenia  reklamacji  w terminie  14 dni  oznacza  jej uznanie.
 4. Użytkownik  serwisu  będący konsumentem  ma prawo do odstąpienia  od umowy  w terminie  14 dni  od jej zawarcia  bez podania  przyczyny,  o ile  usługa  nie  została wykonana  za zgodą konsumenta  - wówczas  niniejsze  prawo wygasa. 

§ 6

Zmiany Regulaminu Atlasu

 1. Niniejszy  Regulamin  Atlasu  wchodzi  w życie  z dniem  opublikowania  na Portalu.
 2.  Administrator  Portalu  zastrzega  sobie prawo do zmiany  niniejszego  Regulaminu  w każdym  czasie.  Zmiany  niniejszego  Regulaminu  wchodzą  w życie  i są wiążące  dla wszystkich  Użytkowników  14 dni po ich  opublikowaniu  na Portalu,  z zastrzeżeniem  § 7 ust. 8.
 3. Użytkownik  Atlasu  zobowiązany  jest do bieżącego  zapoznawania  się ze zmianami niniejszego  Regulaminu.
 4. W  przypadku  braku  akceptacji  zmiany  regulaminu,  Użytkownik  powinien poinformować  o  tym  Administratora  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  widomości  o zmianie  regulaminu. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 2. W razie sporu z Użytkownikami strony określają jako właściwy sąd siedziby Administratora Atlasu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez użytkownika serwisu.
 4. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się właściwe przepisy prawa cywilnego

Regulamin Atlasu USG Online

§ 1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Atlasu USG Online dostępnego na Portalu Vetiss pod adresem www.vetiss.pl (dalej: „Atlas”). 
 2.  Właścicielem Atlasu jest VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010542798, REGON 363576233, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598122  (dalej „Administrator Portalu”).
 3.  Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności w Portalu VETISS”, dostępnym na Portalu. Administrator Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych pomiędzy Użytkownikami Atlasu. 

 

§ 2

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Atlasu USG Online.
 2. Atlas – interaktywny Atlas USG będący zbiorem zdjęć i filmów USG
 3. Administrator Atlasu - VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010542798, REGON 363576233, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598122

 

§ 3

Opłaty za korzystanie z Atlasu

 1. Do korzystania z Atlasu USG uprawnia bezpłatny Voucher.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do użytkowania Atlasu

 1. Warunkiem  korzystania  z Atlasu  jest spełnienie  wymagań,  o których  mowa w niniejszym  paragrafie. Wymagania  techniczne  dotyczące  korzystania  z Portalu  są następujące: 
  a.  Dostęp do sieci  Internet. 
  b.  System  operacyjny:  Windows  XP lub nowszy,  Mac OS. 
  c.  Przeglądarka  internetowa:  Microsoft  Internet  Explorer  8.0 lub  nowszą,  bądź Google Chrome  28 lub nowszą  bądź Mozilla  Firefox  22 lub  nowszą  bądź Safari  3 lub  nowszą; 
  d.  Włączenie  JavaScript  w przeglądarce  internetowej.
 2. Administrator  Atlasu  nie  zapewnia  warunków  technicznych  wskazanych  w ust. 1 i 2 powyżej.  Użytkownik  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z zapewnieniem  warunków technicznych,  o których  mowa w zdaniu  poprzednim  (w szczególności  koszty  dostępu do sieci  Internet).

§ 5

Zgłaszanie reklamacji i uwag

 1. Reklamacje i uwagi  wynikające  z nieprawidłowego  działania  Atlasu  należy  składać poprzez przesłanie  wiadomości  e-mail  na adres poczty  elektronicznej  pomoc@vetiss.pl lub w formie  pisemnej  na adres siedziby  Administratora  Atlasu.
 2. W wypadku,  gdy treść reklamacji  jest czytelna,  Administrator  Atlasu dołoży  starań, aby rozpatrzeć  reklamację  w terminie  14 dni od daty jej otrzymania  wraz ze wszystkimi  wymaganymi  przez  Administratora  Portalu  informacjami.  Odpowiedź zostanie  przesłana  na adres Użytkownika podany w Portalu  lub przekazana  w innej  formie.
 3. W przypadku  Użytkowników  będących  konsumentami  brak rozpatrzenia  reklamacji  w terminie  14 dni  oznacza  jej uznanie.
 4. Użytkownik  serwisu  będący konsumentem  ma prawo do odstąpienia  od umowy  w terminie  14 dni  od jej zawarcia  bez podania  przyczyny,  o ile  usługa  nie  została wykonana  za zgodą konsumenta  - wówczas  niniejsze  prawo wygasa. 

§ 6

Zmiany Regulaminu Atlasu

 1. Niniejszy  Regulamin  Atlasu  wchodzi  w życie  z dniem  opublikowania  na Portalu.
 2.  Administrator  Portalu  zastrzega  sobie prawo do zmiany  niniejszego  Regulaminu  w każdym  czasie.  Zmiany  niniejszego  Regulaminu  wchodzą  w życie  i są wiążące  dla wszystkich  Użytkowników  14 dni po ich  opublikowaniu  na Portalu,  z zastrzeżeniem  § 7 ust. 8.
 3. Użytkownik  Atlasu  zobowiązany  jest do bieżącego  zapoznawania  się ze zmianami niniejszego  Regulaminu.
 4. W  przypadku  braku  akceptacji  zmiany  regulaminu,  Użytkownik  powinien poinformować  o  tym  Administratora  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  widomości  o zmianie  regulaminu. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 2. W razie sporu z Użytkownikami strony określają jako właściwy sąd siedziby Administratora Atlasu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez użytkownika serwisu.
 4. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się właściwe przepisy prawa cywilnego

 

Pani Doktor/Panie Doktorze,
proszę zostaw kontakt w sprawie zakupu aparatu USG.