Zadzwoń: +48 791 555 909

Napisz: sprzedaz@vetiss.pl

Regulamin Portalu Vetiss

Regulamin portalu internetowego VETISS

§ 1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z portalu internetowego VETISS dostępnego pod adresem www.vetiss.pl (dalej: „Portal”). 
 2.  Właścicielem Portalu jest VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010542798, REGON 363576233, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598122  (dalej „Administrator Portalu”).
 3. Portal nie udziela pomocy ani porad weterynaryjnych, a jest jedynie Portalem umożliwiający uzyskanie dostępu do informacji, szkoleń i pomocy dydaktycznych z zakresu weterynarii. Przed skorzystaniem z Portalu należy skrupulatnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Portalu każdy Użytkownik niezarejestrowany, potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego obowiązujące w tym zakresie.
 5.  Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności w Portalu VETISS”, dostępnym na Portalu. Administrator Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych pomiędzy Użytkownikami Portalu. 

 

§ 2

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, przy czym jego zapisy dotyczą wszystkich Użytkowników Portalu.
 2. Portal - zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, zamieszczoną pod adresem www.vetiss.pl, będąca własnością Administratora Portalu.
 3. Administrator Portalu jest VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010542798, REGON 363576233, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598122
 4. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu przez Użytkownika do Usługodawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego za pomocą Portalu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, w wyniku której Użytkownik otrzymuje login i hasło dające dostęp do jego Konta.
 5. Konto - przestrzeń sieciowa Użytkownika, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu loginu i hasła) obejmująca zbiór danych danego Użytkownika i umożliwiająca w/w Użytkownikom korzystanie z ich uprawnień w Portalu, w tym w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi i innymi elementami związanymi z użytkowaniem Portalu, dostępem do poszczególnych Modułów czy funkcjonalności.
 6.  Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Portal lub korzystająca z poszczególnych jego Modułów lub usług. Użytkownicy w zależności od przysługujących im praw i obowiązków, dzielą się na następujące kategorie: Użytkowników niezarejestrowanych oraz Użytkowników zarejestrowanych.
 7.  Użytkownik niezarejestrowany - Użytkownik, który nie przeszedł pozytywnie procesu Rejestracji, korzystający z Portalu na zasadach wskazanych w § 3.
 8.  Reklamy – wszelkie widoczne treści reklamowe wyrażone w dowolnej formie. Użytkownik Niezarejestrowany, Użytkownik Zarejestrowany wyrażają zgodę na zamieszczanie reklam w Portalu przez Administratora Portalu.

§ 3

Zasady korzystania z Portalu – Użytkownik niezarejestrowany

 1. Użytkownik  niezarejestrowany  ma dostęp do:  
  a.  Modułu  Aktualności                                                                                b.  Modułu  Szkoleń - na podstawowym  poziomie, bez możliwości rejestracji na szkolenie 
 2. Użytkownik  niezarejestrowany  może:   
  a.  Przeglądać  Aktualności zamieszczone na Portalu
  ​b.  Przeglądać  dostępne Szkolenia dostępne na Portalu
 3. Użytkownik  niezarejestrowany  nie jest zobowiązany  do opłaty  za usługi świadczone na Portalu
 4. Użytkownik  niezarejestrowany  może w każdej chwili  utworzyć  Konto Użytkownika.

§ 4

Opłaty za korzystanie z Portalu

 1.  Założenie  Konta Użytkownika jest bezpłatne

§ 5

Obowiązki każdego Użytkownika

 1.  Użytkownik  zobowiązany  jest podać Administratorowi  Portalu  przy  rejestracji wyłącznie  prawdziwe  dane dotyczące  Jego osoby,  na podstawie  których Administrator  Portalu  ocenia  spełnianie  przez Użytkownika  określonych Regulaminem  warunków  formalnych  niezbędnych  do świadczenia  poszczególnych usług,  kwalifikacji  Użytkownika  do danej kategorii,  czy warunków  cenowych.  W przypadku  zaistnienia  zmian  danych,  o których  mowa w zdaniu  poprzednim Użytkownik  obowiązany  jest do ich bieżącej  aktualizacji.
 2. Użytkownik  zobowiązany  jest chronić  poufność  informacji  umożliwiających  dostęp do jego konta w Portalu.  Zakazane  jest udostępnianie  danych  przez Użytkownika osobom trzecim  oraz Użytkowanie  konta Użytkownika  przez  osoby trzecie. Administrator  Portalu  nie  ponosi odpowiedzialności  za wszelkie następstwa  nie dotrzymania  obowiązku,  o którym  mowa w zdaniach  poprzednich.
 3. Usługi  Portalu  przeznaczone  są wyłącznie  na użytek  własny  Użytkowników. Zabronione  jest jakiekolwiek  wykorzystywane  przez  Użytkownika danych znajdujących  się na Portalu  do celów komercyjnych.
 4. Użytkownik  nie  może umieszczać  w Portalu  treści  bezprawnych  oraz podejmować działań  mających  na celu zakończenie  działania  Portalu. 

§ 6

Działalność Portalu VETISS

 1. Usługodawca  nie  gwarantuje  nieprzerwanej  i niezakłóconej  dostępności  do Portalu (lub  jego poszczególnych  Modułów).  Usługodawca  jest uprawniony  do przerw lub zakłóceń  w dostępności  i korzystaniu  z Portalu,  w szczególności,  gdy jest to spowodowane:
  a.  koniecznością  naprawy,  rozbudowy,  modyfikacji  lub  konserwacji  sprzętu  albo oprogramowania;
  b. przyczynami  niezależnymi  od Usługodawcy  (siła  wyższa,  działania  lub zaniechania  osób trzecich).
 2. Niedostępność  Portalu,  o której mowa w ust. 1 nie  stanowi  naruszenia  warunków świadczenia  usług. 
 3. Administrator  Portalu  dokłada starań, aby pochodzące  informacje  ukazujące  się na stronach  internetowych  Portalu  były  rzetelne,  kompletne,  zgodne  z prawdą i aktualne. Administrator  Portalu  nie  może jednak zagwarantować,  że każda informacja  spełnia  te warunki.  Dlatego  Administrator  Portalu  zastrzega,  że nie  ponosi odpowiedzialności  za skutki  wykorzystania  informacji  zawartych  na stronach  internetowych  Portalu  oraz za informacje  zamieszczone  na Portalu,   pochodzące od innych  osób niż  Administrator Portalu,  w szczególności  od samych  Użytkowników

§ 7

Blokada i usunięcie Konta

 1. W przypadku  stwierdzenia  przez Administratora  Portalu,  że  Użytkownik  narusza  postanowienia  Regulaminu,  Administrator  Portalu może  zablokować  Konto lub  poszczególne  usługi  Portalu,  wraz z podaniem  w formie mailowej  lub Wewnątrz-portalowego  komunikatora  przyczyny  takiego  postępowania.
 2. Administrator  odblokuje  Konto lub inne  zablokowane  usługi  według  własnego uznania,  po zrealizowaniu  Użytkownika działań  wskazanych  przez  Administratora  jako rekompensatę  przyczyny  blokady  albo po upływie  określonego  czasu wskazanego  przez Administratora  jako sankcję za naruszanie  Regulaminu,  pod warunkiem,  że Użytkownik  da należytą  gwarancję dalszego  przestrzegania  Regulaminu.
 3. Konto może  ponadto zostać usunięte  przez Administratora  bez jakichkolwiek uprzedzeń,  co spowoduje całkowite  i bezpowrotne  usunięcie  Konta z Portalu,  jeżeli Administrator  stwierdzi,  iż  Użytkownik  rażąco lub nagminnie  narusza  postanowienia Regulaminu,  a w szczególności  korzysta  z Portalu  w sposób sprzeczny  z jego przeznaczeniem. 

§ 8

Wymagania techniczne niezbędne do użytkowania Portalu

 1. Warunkiem  korzystania  z Portalu  jest spełnienie  wymagań,  o których  mowa w niniejszym  paragrafie. Wymagania  techniczne  dotyczące  korzystania  z Portalu  są następujące: 
  a.  Dostęp do sieci  Internet. 
  b.  System  operacyjny:  Windows  XP lub nowszy,  Mac OS. 
  c.  Przeglądarka  internetowa:  Microsoft  Internet  Explorer  8.0 lub  nowszą,  bądź Google Chrome  28 lub nowszą  bądź Mozilla  Firefox  22 lub  nowszą  bądź Safari  3 lub  nowszą; 
  d.  Włączenie  JavaScript  w przeglądarce  internetowej.
 2. Administrator  Portalu  nie  zapewnia  warunków  technicznych  wskazanych  w ust. 1 i 2 powyżej.  Użytkownik  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z zapewnieniem  warunków technicznych,  o których  mowa w zdaniu  poprzednim  (w szczególności  koszty  dostępu do sieci  Internet).

§ 12

Reklamacje

 1. Reklamacje  wynikające  z nieprawidłowego  działania  Portalu  należy  składać poprzez przesłanie  wiadomości  e-mail  na adres poczty  elektronicznej  pomoc@vetiss.pl lub w formie  pisemnej  na adres siedziby  Administratora  Portalu.
 2. W wypadku,  gdy treść reklamacji  jest czytelna,  Administrator  Portalu  dołoży  starań, aby rozpatrzeć  reklamację  w terminie  14 dni od daty jej otrzymania  wraz ze wszystkimi  wymaganymi  przez  Administratora  Portalu  informacjami.  Odpowiedź zostanie  przesłana  na adres Użytkownika podany w Portalu  lub przekazana  w innej  formie.
 3. W przypadku  Użytkowników  będących  konsumentami  brak rozpatrzenia  reklamacji  w terminie  14 dni  oznacza  jej uznanie.
 4. Użytkownik  serwisu  będący konsumentem  ma prawo do odstąpienia  od umowy  w terminie  14 dni  od jej zawarcia  bez podania  przyczyny,  o ile  usługa  nie  została wykonana  za zgodą konsumenta  - wówczas  niniejsze  prawo wygasa. 

§ 13

Polityka plików cookies

 1. Administrator  Portalu  informuje,  iż  podczas korzystania  z Portalu  w komputerze Użytkownika  zapisywane  są krótkie  informacje  tekstowe zwane  "cookies"  (dalej:  pliki „cookies”)  lub  stosowane  są inne  technologie  (np. local  storage). Instalacja  plików „cookies”  jest konieczna  do prawidłowego  użytkowania  Portalu.
 2. Użytkownik  może  usunąć  pliki  „cookies”  umieszczone  na jego urządzeniu  końcowym lub zablokować  funkcję  zapisywania  plików  „cookies”  w pamięci  swojego komputera wybierając  odpowiednie  opcje w ustawieniach  swojej przeglądarki  internetowej,  może to jednak ograniczyć  możliwości  korzystania  ze stron Portalu  oraz uniemożliwić Użytkownikowi  sprawne korzystanie  z Portalu.
 3. Więcej informacji  na temat  stosowanych  plików  „cookies”  zawiera  dostępna na Portalu  - Polityka  prywatności  w Portalu  VETISS. 

§ 14

Zmiany Regulaminu portalu

 1. Niniejszy  Regulamin  Portalu  wchodzi  w życie  z dniem  opublikowania  na Portalu.
 2.  Administrator  Portalu  zastrzega  sobie prawo do zmiany  niniejszego  Regulaminu  w każdym  czasie.  Zmiany  niniejszego  Regulaminu  wchodzą  w życie  i są wiążące  dla wszystkich  Użytkowników  14 dni po ich  opublikowaniu  na Portalu,  z zastrzeżeniem  § 7 ust. 8.
 3. Użytkownik  Portalu  zobowiązany  jest do bieżącego  zapoznawania  się ze zmianami niniejszego  Regulaminu.
 4. W  przypadku  braku  akceptacji  zmiany  regulaminu,  Użytkownik  powinien poinformować  o  tym  Administratora  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  widomości  o zmianie  regulaminu. 

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 2. W razie sporu z Użytkownikami strony określają jako właściwy sąd siedziby Administratora Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez użytkownika serwisu.
 4. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się właściwe przepisy prawa cywilnego

 

Pani Doktor/Panie Doktorze,
proszę zostaw kontakt w sprawie zakupu aparatu USG.