Zadzwoń: +48 791 555 909

Napisz: sprzedaz@vetiss.pl

Regulamin Wydarzeń Vetiss

Regulamin Wydarzeń Vetiss

§1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu oraz uczestnictwa w Seminariach Vetiss.

 

§2

Definicje

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która bierze udział w Seminariach

Organizator –  VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010542798, REGON 363576233, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598122

Strona – strona internetowa www.vetiss.pl, której administratorem jest Organizator i za pośrednictwem której Uczestnik dokonuje zgłoszenia na Seminarium Vetiss.

Seminarium – wydarzenie edukacyjne organizowane przez Organizatora.

 

§3

Zasady rejestracji na Seminaria Vetiss

1. Uczestnik dokonuje rejestracji na Seminarium poprzez stronę internetową www.vetiss.pl , wypełniając formularz rejestracyjny.

2. Wypełniając formularz rejestracji Uczestnik oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3.Rejestracja Uczestnika umożliwia mu dostęp do funkcjonalności strony, dostępnych wyłącznie po zalogowaniu.

4. Wypełniając formularz rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami na stronie Organizatora.

 

§4

Postanowienia dotyczące sprzedaży

1.Warunkiem dokonania zakupu jest zalogowanie się po uprzedniej rejestracji Uczestnika na Stronie.

2.Ceny produktów podane na stronie internetowej Portalu internetowego są cenami brutto (z VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, dostępnych na stronie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

4.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia/realizacji zamówienia należy skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod numerem telefonu 791-555-916 lub mailowo pod adresem szkolenia@vetiss.pl.

5.Zamówienie złożone przez Uczestnika stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Organizatora do Uczestnika wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Prezentacja produktów na Stronie internetowej nie jest jednoznaczna z ich dostępnością i możliwością realizacji zamówienia.

6.Zabroniona jest działalność polegająca na dalszej odsprzedaży zakupionych na Stronie produktów.

7.Dopuszczalną formą płatności za zakup uczestnictwa w Seminarium Vetiss jest przelew bankowy.

8.Dokumentem potwierdzającym nabycie produktu jest przesłane, na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy, potwierdzenie realizacji zamówienia.

9.Wraz z potwierdzeniem Organizator przesyła na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy rachunek.

10.Reklamacje należy składać na adres e-mail: szkolenia@vetiss.pl lub  pisemnie listem poleconym na adres: Vetiss Szulc Gad Spółka Jawna, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa,

11.Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie Organizatorowi, w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.

12.W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego produktu.

13.Uczestnik, który wykupił uczestnictwo w Seminarium może zrezygnować z udziału w nim. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa składa odpowiednie oświadczenie na piśmie Organizatorowi. W wypadku rezygnacji, przewidziany jest zwrot wniesionej opłaty:

14.Organizator Seminarium dokonuje zwrotu na konto wskazane przez Użytkownika.

15.Odpowiedzialność Organizatora portalu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.

16.VETISS zastrzega sobie prawo do zmiany tematów Seminarium lub modyfikacji programu Seminarium lub zmiany wykładowcy z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

17.VETISS zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć wykładowcy, zamieszki, strajki, działanie siły wyższej, itp.). W takim przypadku Użytkownikowi zwracana jest wniesiona przez niego opłata, po potrąceniu kosztów operacyjnych które wynoszą 50 zł.

                                                                                                          5§
​                                                                                        Vouchery na warsztaty


​1. Voucher na warsztaty USG jest wydawany lekarzom weterynarii i studentom weterynarii przez Organizatora
​2. Voucher na warsztaty upoważnia do jednorazowej zniżki, na warsztaty Oragnizatora, równej wartości widniejące na Voucherze.
​3. Voucher na warsztaty występuje w nominałach: 100 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł, 1000 zł i 1500 zł, a jego wartość widnieje na Voucherze.
​4. Każdy Voucher może zostać wykorztany jeden raz, ponowne wykorzystanie Vouchera nie jest dopuszczalne.
​5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Vouchera, zwłaszcza gdy termin jego ważności upłynął lub Organizator nie ma technicznej możliwości jego realizacji, zwłaszcza w przypadku osiągnięcia limitu miejsc.

§6

Wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz filmów z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów na Stronie Organizatora oraz na portalach społecznościowych Organizatora i partnerów Organizatora.

 

Postanowienia końcowe

1.Dokonując rejestracji na Stronie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez VETISS jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Uczestnikiem.

2.VETISS jest Administratorem Danych Osobowych Klienta i w związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich. VETISS zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem i zawartymi umowami sprzedaży.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Organizatora z Uczestnikiem Umów sprzedaży.

Pani Doktor/Panie Doktorze,
proszę zostaw kontakt w sprawie zakupu aparatu USG.